θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική

FORTH-ICS
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Ηράκλειο

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΔΟΣΗΣ

ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ (2.2.3), ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (3.2.2),

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΣΕΝΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

(3.2.3), ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΑΝΑΦΟΡΩΝ (4.2.1), ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ (4.2.2),

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (5.2.2),

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (5.2.3)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ηράκλειο, Ιούλιος 2021ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ


Ταχ. Διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 100, 70013 Ηράκλειο ΚρήτηςΑ.Π.: 57764


Ηράκλειο: 21/07/2021Θέμα: Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (επιστήμονα δεδομένων/data scientist) στο πλαίσιο

της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση της Προβολής Παραλιών και Παράκτιων Περιοχών και Αναφορών


Προβλημάτων με Πληθοπορισμό», Ακρωνύμιο: SocioCoast, και ΟΠΣ 5050709ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, κ. Δ. Πλεξουσάκης


Έχοντας υπ’ όψιν:

1. Το Ν.4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/08.12.2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες


διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες


διατάξεις»

2. Τον N.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωσης της Οδηγίας


2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό» για τον έλεγχο των δαπανών βάσει του Προϋπολογισμού του ΙΤΕ

3. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή


αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας


2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L156/16.06.2012)


στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, και ιδίως


το άρθρο 30 αυτού

4. Το αρθ. 64 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/ Α/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης


εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»

5. Το αρθ. 12 της με Α.Π.110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Υπουργικής Απόφασης τροποποίησης


και αντικατάστασης της υπ΄ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/Υπουργικής Απόφασης


«Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020-Έλεγχοι νομιμότητας


δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και


Ενδιάμεσους Φορείς-Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»

6. Τις διατάξεις του αρθ. 4 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 περί Αναστολής Διορισμών στο Δημόσιο Τομέα


7. Το Π.Δ. 432/87 «Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ»


8. Τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΙΤΕ (ΦΕΚ Β΄ 1584/31.07.2009) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Β΄

2193/31.12.2010)


9. Την υπ. αριθ. 4883/2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τον «α) Διορισμό Ν

Ταβερναράκη στη θέση του Διευθυντή της Κεντρικής Διεύθυνσης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας


(ΙΤΕ), β) Ορισμό αυτού ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω φορέα, γ) Ανασυγκρότηση


του ΔΣ του εν λόγω φορέα» (ΦΕΚ 33/ΥΟΔΔ/25.01.2021)

10. Την υπ. αριθ. 58336/25-05-2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τον «α)


Διορισμό Δ. Πλεξουσάκη στη θέση του Διευθυντή του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος


Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), β) Ορισμό αυτού ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγωφορέα, γ) Ανασυγκρότηση του ΔΣ του εν λόγω φορέα (ΦΕΚ 431/ΥΟΔΔ/2-6-2021)»


11. Την υπ. αριθ. 69703/23-06-2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί

ανασυγκρότησης του Δ.Σ. ΙΤΕ (ΦΕΚ ΥΟ 493/28-06-2021)

12. Την απόφαση του ΔΣ/ΙΤΕ 444/32-6/1.2.21, για την εξουσιοδότηση των Διευθυντών των Ινστιτούτων, για


την προκήρυξη των θέσεων έκτακτου προσωπικού και υποτροφιών για την υλοποίηση των έργων και των


προγραμμάτων του ΙΤΕ

13. Tο με Αριθ. Πρωτ. : 58723/26-05-2021 έγγραφο της Γενικής Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας


14. Την με Α.Π. 301663/ΥΔ 3859/K4/18.06.2019 Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο των Αξόνων

Προτεραιότητας 2 & 3 του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 (ΑΔΑ:


Ψ055465ΧΙ8-Γ93)

15. Την από 19/4/2021 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg


V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» με την οποία ενέκρινε την ένταξη της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση της


Προβολής Παραλιών και Παράκτιων Περιοχών και Αναφορών Προβλημάτων με Πληθοπορισμό»,


Ακρωνύμιο «SocioCoast» και ΟΠΣ 5050709 προς χρηματοδότηση από το πρόγραμμα

16. Την από 15/06/2021 Σύμβαση Χρηματοδότησης Αριθ. <5050709> της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση της


Προβολής Παραλιών και Παράκτιων Περιοχών και Αναφορών Προβλημάτων με Πληθοπορισμό»,


Ακρωνύμιο «SocioCoast» και ΟΠΣ 5050709

17. Την με αρ. 457/34-6/08-07-2021 απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, με την οποία


εγκρίθηκε η διαχείριση της εκτέλεση της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση της Προβολής Παραλιών και


Παράκτιων Περιοχών και Αναφορών Προβλημάτων με Πληθοπορισμό», Ακρωνύμιο «SocioCoast» και


ΟΠΣ 5050709 .ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙτην πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (επιστήμονα δεδομένων / data scientist) στο πλαίσιο της


Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση της Προβολής Παραλιών και Παράκτιων Περιοχών και Αναφορών Προβλημάτων


με Πληθοπορισμό», Ακρωνύμιο «SocioCoast» και ΟΠΣ 5050709 στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος


Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ)
Ακολουθεί η Προκήρυξη.Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής


Δημήτρης ΠλεξουσάκηςΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση της Προβολής Παραλιών και Παράκτιων


Περιοχών και Αναφορών Προβλημάτων με Πληθοπορισμό», Ακρωνύμιο «SocioCoast» και ΟΠΣ 5050709 που


εντάσσεται στο Πρόγραμμα Συνεργασία INTERREG V-A «Ελλάδα Κύπρος 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται


από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου , το Ινστιτούτο


Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο


προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου και προσκαλεί


φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη


συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.ΘΕΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού (επιστήμονα


δεδομένων /data scientist) που θα απασχοληθεί στο ΙΠ-ΙΤΕ μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου


χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση στο Έργο

Αναλυτική περιγραφή της θέσης παρατίθεται στον Πίνακα του Παραρτήματος της παρούσας πρόσκλησης

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το αντικείμενο του έργου του έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο της παρούσας


Πρόσκλησης παρατίθεται στον Πίνακα του Παραρτήματος

Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου της θέσης, καθώς και τα παραδοτέα που σχετίζονται με αυτή, θα


αποτυπωθούν στην σύμβαση που θα συναφθεί ανάμεσα στο ΙΠ-ΙΤΕ και στο επιλεγέν προσωπικό

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος των παραδοτέων του έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και


καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου

ΑΜΟΙΒΕΣ

Η συνολική αμοιβή του έκτακτου προσωπικού θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική


νομοθεσία, τον οδηγό εφαρμογής της Προκήρυξης και θα είναι ανάλογη των προσόντων του επιλεγέντος


υποψηφίου και της διάρκειας απασχόλησής του και μέχρι του ύψους του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του


Έργου

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί μεταξύ του ΙΠ-ΙΤΕ και του επιλεγέντος


προσωπικού παρατίθεται στον Πίνακα του Παραρτήματος της παρούσας πρόσκλησης.

Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. του


Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη


διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου

Ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης της σύμβασης είναι η 01/10/2021

ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζεται η έδρα/το παράρτημα του ΙΠ-ΙΤΕ, Νικολάου


Πλαστήρα 100, Ηράκλειο 70013, Κρήτη.ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης


και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχίο θετικών επιστημών

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Πληροφορική

Εμπειρία σε ανάλυση δεδομένων (data mining, statistical analysis methods)

Εμπειρία σε model reduction και σε machine learning algorithms

Εμπειρία σε προγραμματισμό σε Java, C, C++, C#, Python, PHP, MATLAB, R, android apps, databases


(SQL & NoSQL), linux programming

Εμπειρία εργασίας σε ερευνητική ομάδα

Συστατικές επιστολές

Άριστη ή καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες υποψηφίουςΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Ειδίκευση σε βιοπληροφορική

Πρόσθετο πτυχίο θετικών επιστημών

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η επιλογή των υποψηφίων για την θέση πραγματοποιείται μετά από βαθμολόγηση των υποβληθεισών


αιτήσεων ως προς τα ακόλουθα κριτήρια:

Α/Α Κριτήριο αξιολόγησης


Βαθμολογία

έως


Συντελεστής


βαρύτητας

1 Πτυχίο Θετικών επιστημών 20 10%

2 Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Πληροφορική 20 10%

3 Εμπειρία σε ανάλυση δεδομένων (data mining, statistical analysis


methods)

20 20%

4 Εμπειρία σε model reduction και σε machine learning algorithms 20 10%

5 Εμπειρία σε προγραμματισμό σε Java, C, C++, C#, Python, PHP,


MATLAB, R, android apps, databases (SQL & NoSQL), linux


programming

20 10%

6 Εμπειρία εργασίας σε ερευνητική ομάδα 20 5%

7 Συστατικές επιστολές 20 10%

8 Άριστη ή καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 20 10%

9 Ειδίκευση στην βιοπληροφορική 20 5%

9 Πρόσθετο πτυχίο θετικών επιστημών 20 5%

10 Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συμμετοχή σε


διεθνή συνέδρια

20 5%

ΣΥΝΟΛΟ (κατόπιν αναγωγής) 100 100%Οι υποψήφιοι ή όσοι από αυτούς κριθούν καταλληλότεροι ενδέχεται να κληθούν σε συνέντευξη σε περίπτωση


που κριθεί ότι απαιτούνται επιπλέον στοιχεία για την αξιολόγησή τους. Τα κριτήρια στα οποία θα


βαθμολογηθούν στην συνέντευξη είναι τα κάτωθι:

Α/Α Κριτήριο αξιολόγησης


Βαθμολογία

έως


Συντελεστής


βαρύτητας

1 Αντίληψη – Κρίση - Προσωπικότητα 20 25%

2 Ικανότητα συνεργασίας 20 15%

3


Γνωστικό υπόβαθρο στα απαιτούμενα και επιθυμητά


προσόντα

20


35%

4 Δηλωθείσα εμπειρία και λοιπά στοιχεία του βιογραφικού 20 25%

ΣΥΝΟΛΟ (κατόπιν αναγωγής) 100 100%

Σε περίπτωση συνέντευξης, η τελική επιλογή μεταξύ των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με τα ακόλουθα


κριτήρια:

Α/Α Κριτήριο αξιολόγησης


Βαθμολογία

έως


Συντελεστής


βαρύτητας

1 Βαθμολόγηση της αίτησης 100 65%

2 Απόδοση στη συνέντευξη 100 35%

ΣΥΝΟΛΟ (κατόπιν αναγωγής) 100 100%

Διευκρινίσεις και Βαθμολόγηση

Η υποβληθείσα αίτηση η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δεν βαθμολογείται και


απορρίπτεται

Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία αναφέρονται


στα απαιτούμενα ή επιθυμητά προσόντα της πρόσκλησης και βρίσκονται σε συνάφεια με το αντικείμενο του


έργου

Για τη βαθμολόγηση του πτυχίου (βασικό ή μεταπτυχιακό) λαμβάνεται υπόψη, τόσο ο βαθμός πτυχίου όσο


και η βαθμολογία σε επιμέρους μαθήματα που βρίσκονται σε συνάφεια με το αντικείμενο του έργου

Ως βεβαιωμένη εμπειρία θεωρείται η εργασιακή εμπειρία ή άλλη απασχόληση πλέον των πτυχιακών


σπουδών, όπως η απασχόληση δυνάμει υποτροφιών (συμπεριλαμβάνονται οι μεταπτυχιακές σπουδές). Ως


εργασιακή εμπειρία λογίζεται η απασχόληση μετά την απόκτηση των τίτλων σπουδών δυνάμει σύμβασης


εργασίας ή δυνάμει σύμβασης έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα σε καθήκοντα ή αντικείμενα εργασίας,


συναφή με τα αναφερόμενα στην παρούσα πρόσκληση. Η βαθμολόγηση της εμπειρίας, έχει ως εξής: η


αναφερόμενη απαιτούμενη εμπειρία βαθμολογείται με 15 μονάδες και με 0.42 μονάδες για κάθε επιπλέον


τρίμηνο μέχρι και τα 12 τρίμηνα. Επιπλέον εμπειρία πέραν των 12 τρίμηνων δεν προσμετράται. Εμπειρία


μικρότερη των τριών μηνών δεν λαμβάνεται υπόψη. Στην βαθμολόγηση λαμβάνεται υπόψη και ο βαθμός


συνάφειας της εμπειρίας με το αντικείμενο του έργου

Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 28 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ


115/9.6.2006/τ.Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η βαθμολογία της γλωσσομάθειας έχει ως εξής: καλή


γνώση γλώσσας 18, άριστη γνώση γλώσσας 20 μονάδες

Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί, είτε στον χώρο του ΙΤΕ, είτε μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης αν δεν


είναι δυνατή η φυσική παρουσία στο ΙΤΕ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα


στοιχεία:  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας για κάθε πρόγραμμα σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό)
που έχουν παρακολουθήσει (Πανεπιστήμια Ημεδαπής και Αλλοδαπής)
  • Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα-ιδιότητες και τίτλους σπουδών, όπως και

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους, μέχρι την ημερομηνία


λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων ή να προσκομίσουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της


αίτησης του ΔΟΑΤΑΠ για την αναγνώριση των τίτλων τους

  • Προσόντα που αναφέρονται είτε στην αίτηση, είτε στο βιογραφικό σημείωμα αλλά δεν
τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντιστοίχων πιστοποιητικών δεν θα ληφθούν υπόψη
  • Συστατικές επιστολές, αντίγραφα λοιπών τίτλων σπουδών (πχ. πτυχίων ξένων γλωσσών), βεβαιώσεις
εργασιακής εμπειρίας που να τεκμηριώνουν την ζητούμενη εμπειρία, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο


που θα τεκμηριώνει τα απαιτούμενα ή επιθυμητά προσόντα και τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο


βιογραφικό σημείωμα
  • Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές για την
διάρκεια του έργου (για τους άρρενες υποψηφίους)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός


δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο


μέχρι την 05/08/2021.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, στη σελίδα https://www.ics.forth.gr/jobs πατώντας την


ένδειξη «υποβολή αίτησης» κάτω από την προκήρυξη της θέσης

Αντικατάσταση της αίτησης, προκειμένου για διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων


δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο με την εκ νέου υποβολή συνολικά της αίτησης, στην οποία θα πρέπει να


συμπεριλαμβάνονται όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, και μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των


αιτήσεων. Ως έγκυρη θα λαμβάνεται αποκλειστικά η πιο πρόσφατη υποβολή, ενώ παλαιότερες αιτήσεις θα


αγνοούνται

Προτάσεις, οι οποίες θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και


δε θα αξιολογούνται. Ελλιπείς αιτήσεις δε θα ληφθούν υπ’ όψιν. Προσόντα που αναφέρονται είτε στην


πρόταση, είτε στο βιογραφικό σημείωμα, αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντιστοίχων


δικαιολογητικών, δε θα ληφθούν υπ’ όψιν και δε θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων

Σχετικά με την κατάθεση κλειστών συστατικών επιστολών, διευκρινίζεται ότι οι συστατικές επιστολές μπορεί


να αποσταλούν, απευθείας από τους συντάκτες τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση moutsaki@ics.forth.gr


μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Μαρία Μουτσάκη στην


ηλεκτρονική διεύθυνση moutsaki@ics.forth.gr

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Οι υποψηφιότητες της θέσης αξιολογούνται από Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία αποτελείται από 3 τακτικά


και 3 αναπληρωματικά μέλη προερχόμενα από το προσωπικό του ΙΤΕ, όπως έχει ορισθεί με απόφαση του


ΔΣ/ΙΤΕ. Το ένα τακτικό μέλος είναι υποχρεωτικά ο Υπεύθυνος του Έργου. Η Επιτροπή παραμένει ίδια καθ’ όλη


τη διάρκεια του έργου. Επί ποινή απορρίψεως της πρότασης, δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής


Αξιολόγησης να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ΄ βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με οποιονδήποτε


υποψήφιο. Η εισήγηση της Επιτροπής προωθείται στον Διευθυντή του ΙΠ-ΙΤΕ.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου


(https://www.ics.forth.gr/jobs)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτημα για την πλήρωση θέσης της παρούσας Πρόσκλησης έχουν δικαίωμα :

A. υποβολής ένστασης κατά της κατάταξής τους εντός προθεσμίας 5 εργασίμων ημερών από την επομένη της


ανάρτησης των αποτελεσμάτων με γραπτή αίτησή τους προς το ΙΠ-ΙΤΕ,

B. πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης


βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών και στο πρακτικό αξιολόγησης μετά από γραπτή


αίτησή τους που υποβάλλουν προς το ΙΠ-ΙΤΕ εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης


των αποτελεσμάτων. H πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συνυποψηφίων περιορίζεται στα


δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σχετικά στοιχεία και δικαιολογητικά που αποτέλεσαν τη βάση της


αξιολόγησης των υποψηφίων για την κατάληψη της συγκεκριμένης/ των συγκεκριμένων προς πλήρωση


θέσης/θέσεων. Πριν την ανακοίνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή/ και στοιχείων


συνυποψηφίων στον αιτούντα, το ΙΤΕ θα ενημερώσει τα υποκείμενα των δεδομένων με τον κατά


περίπτωση πρόσφορο τρόπο

Οι αιτήσεις ένστασης υποβάλλονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως, με


εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω ταχυδρομείου, μέσω ταχυμεταφορέα (στη διεύθυνση «ΙΠ-ΙΤΕ, Ν. Πλαστήρα


100, Βασιλικά Βουτών, 70013, Ηράκλειο Κρήτης). Στους τελευταίους δύο τρόπους ως ημερομηνία υποβολής


της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία στη σφραγίδα του ταχυδρομείου/ταχυμεταφορέα. Αν η ημέρα εκπνοής


της ανωτέρω προθεσμίας είναι μη εργάσιμη, η προθεσμία μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη


ημέρα. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε λαμβάνονται υπ’ όψιν και δεν εξετάζονται

Αρμόδια να εξετάσει τις ενστάσεις είναι η Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία αποτελείται από 3 τακτικά και 3


αναπληρωματικά μέλη, προερχόμενα από το προσωπικό του ΙΤΕ. Δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής


Ενστάσεων να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ΄ βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο των Αξόνων


Προτεραιότητας 2 & 3 του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 (ΑΔΑ:


Ψ055465ΧΙ8-Γ93) και την Απόφαση Χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση της Προβολής


Παραλιών και Παράκτιων Περιοχών και Αναφορών Προβλημάτων με Πληθοπορισμό», Ακρωνύμιο


«SocioCoast» και ΟΠΣ 5050709 που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Συνεργασία INTERREG V-A «Ελλάδα


Κύπρος 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της


Κύπρου

2. Για τους ενδιαφερομένους, των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών και


μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο ή συνεκτιμώμενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από


ιδρύματα του εξωτερικού, αυτοί πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ ή


να προσκομίσουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης του ΔΟΑΤΑΠ για την αναγνώριση των τίτλων τους

3. Καθ’ όλη τη διάρκεια του Έργου, και εφόσον προκύψει ανάγκη αντικατάστασης προσώπων που έχουν


επιλεγεί σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση, η αντικατάσταση θα πραγματοποιηθεί με την επιλογή -

βάσει βαθμολογίας/μοριοδότησης- άλλου/ων υποψηφίου/ων από το συντεταγμένο πίνακα κατάταξης

4. Επισημαίνεται ότι η παρούσα Πρόσκληση δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να ματαιωθεί, χωρίς έκαστος


υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι του ΙΠ- ΙΤΕ.

5. Η συμμετοχή συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας Πρόκλησης εκδήλωσης


ενδιαφέροντος.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το ΙΤΕ ακολουθεί όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως


αυτές ορίζονται από το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της


επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (2016/679/ΕΕ)

Το ΙΤΕ προβαίνει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και των σχετικών


δικαιολογητικών, τα οποία μας έχετε γνωστοποιήσει, υποβάλει ή/και καταθέσει. Η επεξεργασία των


δεδομένων αυτών πραγματοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες και τους σκοπούς της συγκεκριμένης/


παρούσας προκήρυξης. Τα εν λόγω δεδομένα δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο,


εκτός εάν αυτό επιβάλλεται από νόμο

Το ΙΤΕ τηρεί τα ως άνω δεδομένα μέχρι την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων της προκήρυξης, με


την επιφύλαξη της τήρησης που επιβάλλεται από τον νόμο ή για σκοπούς άσκησης, θεμελίωσης ή


υπεράσπισης δικαιώματος κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό ή/και στην κατά περίπτωση ισχύουσα εθνική


νομοθεσία

Σας ενημερώνουμε ότι με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων έχετε δικαίωμα ενημέρωσης,


πρόσβασης, διόρθωσης, επικαιροποίησης και διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων. Επίσης, έχετε


δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την


περαιτέρω ενημέρωσή σας και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τον


Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΙΤΕ στο dpo@admin.forth.gr

Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε την υποψηφιότητα και τη συγκατάθεσή σας για την


επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σας ενημερώνουμε ότι στην περίπτωση αυτή το ΙΤΕ


καταστρέφει τα κατατεθειμένα έγγραφα ή/και δικαιολογητικά και προβαίνει στη διαγραφή των σχετικών


δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

H παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΙΠ-ΙΤΕ (http://www.ics.forth.gr/jobs), στη


ΔΙΑΥΓΕΙΑ και όπου αλλού απαιτεί ο φορέας χρηματοδότησης.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Βασικά στοιχεία της θέσης της Πρόσκλησης

A/A ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ


ΔΙΑΡΚΕΙΑ


(μήνες)

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

1

Πτυχιούχος Θετικών


επιστημών


με μεταπτυχιακό τίτλο


ειδίκευσης στην


Πληροφορική και


εξειδίκευσης σε


βιοπληροφορική

Σύνταξη εκθέσεων δράσεων διάδοσης και προβολής

Συμμετοχή στην διαδικασία ανάλυσης δεδομένων


βιοποικιλότητας, ατμοσφαιρικών και ωκεανογραφικών


δεδομένων

Συμμετοχή στον σχεδιασμό αρχιτεκτονικής της


πλατφόρμας γνώσης

Σχεδιασμός, και υλοποίηση, συστήματος αναφορών


προβλημάτων για παρατηρούμενα φαινόμενα, καθώς


επίσης και στην δοκιμαστική χρήση, έλεγχο και


διορθώσεις

Σχεδίαση και υλοποίηση ενός συστήματος ανάλυσης


δεδομένων μεγάλου όγκου

Οι εργασίες αυτές εντάσσονται στα πλαίσια των


παραδοτέων: 2.2.3, 3.2.2, 3.2.3,4.2.1,4.2.2,5.2.2,5.2.3

6


Πτυχίο και μεταπτυχιακός τίτλος

Αυτή η εργασία έχει λήξει. Χρησιμοποιήστε τη φόρμα αναζήτησης για να βρείτε ενεργές εργασίες ή υποβάλετε το βιογραφικό σας.


Δημοσιεύστε ένα βιογραφικό

Παρόμοιες εργασίες

ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Η εταιρία Ρομπογιαννάκης Ανδρέας με έδρα στο Ηράκλειο , αναζητά υπεύθυνο και σοβαρό άτομο με όρεξη για δουλεία για μόνιμη εργασία, για την θέση του ταμείου και της εξυπηρέτησης πελατών .
Ηράκλειο
Καλογεράκη
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
H βιομηχανία γάλακτος Καλογεράκη, που δραστηριοποιείται στον χώρο των τροφίμων, παράγοντας και διανέμοντας τυροκομικά προϊόντα, αναζητά άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης: Στέλεχος για το τμήμα Marketing Κύριες αρμοδιότητες: Παρακολούθηση και διαχείριση digital parts και social media. Εμπειρία σε...
Ηράκλειο
MEGAPLAST S.A.
Πλήρης απασχόληση Γεμάτη μέρα
Ο Όμιλος MEGAPLAST S.A., πρωτοπόρος στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων συσκευασίας παγκοσμίως, ζητά να προσλάβει για την στελέχωση της Διεύθυνσης Manufacturing με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης: ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Σκοπός της θέσης είναι η αποτελεσματική οργάνωση και διαχείριση των αποθηκών, καθώς και...
Ηράκλειο