Εδώ περιέχονται οι όροι και οι προϋποθέσεις πρόσβασης και χρήσης του MyCarriera.gr. Η χρήση των υπηρεσιών του MyCarriera.gr, δηλώνει αποδοχή των όρων αυτών. Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις ή δεν τηρείτε τις προδιαγραφές που απαιτούνται, δεν σας επιτρέπετε η χρήση της Ιστοσελίδας.

Χρήση της Ιστοσελίδας

Γενικοί Κανόνες Χρήσεως.

Η Ιστοσελίδα απευθύνεται σε άτομα που αναζητούν εργασία και σε εργοδότες που αναζητούν υποψήφιους εργαζομένους και.

Άδεια χρήσης για τους Χρήστες που είναι υποψήφιοι εργαζόμενοι.

Πιστεύουμε ότι το δικαίωμα στην εργασία και συγκεκριμένα στην αναζήτηση εργασίας είναι αναφαίρετο και δεν πρέπει να υπόκειται σε περιορισμούς. Έτσι το MyCarriera.gr δε σας παρέχει κανένα περιορισμένο χρονικής διάρκειας ή αποκλεισμό από το δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδα. Συμφωνείτε ότι είσαστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο οποιουδήποτε Εγγράφου που τοποθετείτε στην Ιστοσελίδα και για οποιοδήποτε συνέπεια που τυχόν προκύψει από την τοποθέτηση του Εγγράφου.

Άδεια Χρήσης για τους Χρήστες που είναι Εργοδότες.

Το MyCarriera.gr δε σας παρέχει κανένα περιορισμό χρονικής διάρκειας ούτε αποκλεισμό σε οποιοδήποτε δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας, μόνο για εσωτερική επαγγελματική χρήση αναζήτησης υποψηφίων εργαζομένων. Συμφωνείτε ότι είσαστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο οποιουδήποτε Εγγράφου που τοποθετείτε στην Ιστοσελίδα και για οποιοδήποτε συνέπεια που τυχόν προκύψει από την τοποθέτηση του Εγγράφου.

Η χρήση των υπηρεσιών του MyCarriera.gr είναι διαθέσιμη μόνο για ενήλικους που ενεργούν για τον εαυτό τους ή ως νόμιμοι εκπρόσωποι εταιριών, με σκοπό την αναζήτηση θέσης εργασίας ή προσωπικού

Πνευματικά Δικαιώματα

Το MyCarriera.gr διατηρεί, όλα τα άλλα δικαιώματα από τα Έγγραφα που έχουν δημιουργηθεί από τους χρήστες και για το σύνολο των πνευματικών δικαιωμάτων επί της Ιστοσελίδας. Με την επιφύλαξη της περιορισμένης άδειας που σας έχει κατά ρητό τρόπο δοθεί σύμφωνα με αυτούς τους όρους.

Κατανομή Ευθύνης.

Το MyCarriera.gr διαθέτει την Ιστοσελίδα ώστε οι Υποψήφιοι Εργαζόμενοι να μπορούν να αναζητήσουν εύκολα εργασία και να εντοπίζουν πιθανούς Εργοδότες και οι Εργοδότες να εντοπίζουν Υποψήφιους Εργαζομένους. Το MyCarriera.gr σε καμία περίπτωση δεν ελέγχει ούτε εποπτεύει το ιστορικό, την συμπεριφορά, την καταλληλότητα, την φερεγγυότητα ή την αξιοπιστία των Χρηστών και ούτε αναθεωρεί ή ελέγχει το περιεχόμενο των Εγγράφων που τοποθετούν οι Χρήστες στην Ιστοσελίδα.

Είναι ευθύνη του κάθε Χρήστη να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, όταν αποφασίζει να αποκαλύψει πληροφορίες σε κάποιο άλλο Χρήστη, να δώσει ή να παρευρεθεί σε κάποια συνέντευξη, να προσφέρει εργασία ή να αποδεχτεί πρόταση εργασίας.

Αν πληροφορηθεί το MyCarriera.gr από Χρήστη ότι κάποιο Έγγραφο ή κάποια ενέργεια φέρεται να μην συνάδει με τους όρους της Σύμβασης, τότε το MyCarriera.gr δύναται να ερευνήσει την καταγγελία και να αποφασίσει αν θα πρέπει να λάβει μέτρα εναντίον του Χρήστη ή σχετικά με το Έγγραφο που έχει τοποθετηθεί στην Ιστοσελίδα.

Μη εγγύηση αποτελεσμάτων

Το MyCarriera.gr δεν μπορεί να εγγυηθεί πως η χρήση της Ιστοσελίδας θα οδηγήσει στην πρόσληψη ενός Υποψήφιου Εργαζομένου ούτε πως θα συμπληρωθεί μια κενή θέση εργασίας. Το MyCarriera.gr δεν ευθύνεται για τις αποφάσεις εργασίας οποιοδήποτε Χρήστη και ούτε για τον λόγο ή τρόπο που λαμβάνονται οι σχετικές αποφάσεις.

Διαθεσιμότητα Υπηρεσιών

Το MyCarriera.gr θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να εξασφαλίσει, ώστε η Ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη και πλήρως λειτουργική σε συνεχή βάση. Φυσικά, θα υπάρχουν στιγμές όπου η Ιστοσελίδα ή δεν θα είναι διαθέσιμη λόγω βλάβης στην προγραμματισμένη συντήρηση του πληροφορικού συστήματος ή του πληροφορικού συστήματος τρίτων, στους οποίους βασιζόμαστε για να κάνουμε διαθέσιμο την Ιστοσελίδα. Συνεπώς Το MyCarriera.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκύψει σε κάποιο Χρήστη υπό αυτές τις συνθήκες.

Ασφάλεια

Το MyCarriera.gr θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να εξασφαλίσει όπως η Ιστοσελίδα δεν παρουσιάζει ιούς και ότι δεν μπορεί τρίτος να έχει αυθαίρετη πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες Χρηστών και να χρησιμοποιεί τα Έγγραφα. Όμως επειδή κανένα σύστημα ασφαλείας δεν είναι αλάνθαστο, το MyCarriera.gr δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη ασφάλεια. Συνεπώς το MyCarriera.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να δημιουργηθεί σε Χρήστη ως αποτέλεσμα των ανεπιτυχών προσπαθειών της MyCarriera.gr.

Λύση και Αναστολή

Αν είστε Υποψήφιος Εργαζόμενος, τότε μπορείτε να λύσετε αυτή την Σύμβαση οποτεδήποτε με έγγραφη ειδοποίηση στην MyCarriera.gr, όπως και το MyCarriera.gr μπορεί να λύσει την Σύμβαση οποτεδήποτε με έγγραφη ειδοποίηση σε σας. Το MyCarriera.gr μπορεί να αναστείλει την πρόσβαση σας στην Ιστοσελίδα όποτε το θεωρήσει απαραίτητο για την προστασία των συμφερόντων της ή των συμφερόντων άλλου Χρήστη.

Αν είστε Εργοδότης και κατά την διάρκεια αυτής της Σύμβασης προβείτε στην λύση της Σύμβασης Υπηρεσιών, η οποία συμπεριλαμβάνει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται όμως εδώ η λύση της Σύμβασης ή της Σύμβασης Υπηρεσιών λόγω παραβίασης από την πλευρά της MyCarriera.gr, το MyCarriera.gr επιφυλάσσει κάθε δικαίωμα να λάβει όλες τις πληρωμές από εσάς για τις Υπηρεσίες που έχετε χρησιμοποιήσει μέχρι την ημερομηνία της λύσης, σε περίπτωση που η λύση επιτρέπεται ρητά από τους όρους της συγκεκριμένης Σύμβασης Υπηρεσιών, και επιπροσθέτως, 50% για το υπόλοιπο της Σύμβασης Υπηρεσιών σε περίπτωση όπου η λύση δεν προβλέπεται ρητά.

Ευθύνη και Δικαιώματα

Δεν είναι υπόκεινται στην φιλοσοφία μας οποιεσδήποτε τοποθετήσεις που να αφορούν σε θρησκευτικά, εθνικά, προσωπικά χαρακτηριστικά, πολιτικές απόψεις, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις ή γενικότερα στοιχεία που προσβάλουν ή παραβιάζουν την προσωπικότητα των υποψηφίων.

Φυσικά συμφωνείτε όπως προαναφέρθηκε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο οποιουδήποτε Εγγράφου που τοποθετείτε στην Ιστοσελίδα και για οποιαδήποτε συνέπεια που τυχόν προκύψει από την τοποθέτηση του Εγγράφου. Οι εταιρίες / επιχειρήσεις που απολαμβάνουν τις υπηρεσίες MyCarriera.gr εκχωρούν στο site το δικαίωμα χρήσης του ονόματος και του λογότυπού τους για την εξυπηρέτηση των αναγκών προσέλκυσης υποψηφίων και προώθησης των υπηρεσιών του.

Οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών για σκοπούς άλλους από τους δηλωμένους, πρόσβαση σε πληροφορίες με χαρακτήρα μη δημόσιο, απόπειρα αλλοίωσης πληροφοριών, μη εξουσιοδοτημένος έλεγχος του συστήματος, άσκοπη επιβάρυνση των πόρων, παρενόχληση άλλων χρηστών ή άλλη ενέργεια που στρέφεται κατά του MyCarriera.gr με ή χωρίς χρήση ειδικών μέσων, θα εκλαμβάνεται ως παραβίαση απορρήτου της επικοινωνίας ή / και των συναλλαγών και θα επιδιώκεται δικαστική δίωξη κάθε εμπλεκόμενου παραβάτη.

Η αποστολή προσωπικών πληροφορικών προς το MyCarriera.gr, προϋποθέτει τη γνώση και την αποδοχή των προϋποθέσεων χρήσης των υπηρεσιών MyCarriera.gr.

 1. Η βάση βιογραφικών σημειωμάτων του MyCarriera.gr έχει αποκλειστικό σκοπό λειτουργίας την προώθηση υποψηφίων σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.
 2. Τα βιογραφικά σημειώματα δεν δημοσιοποιούνται στο internet ή αλλού, μερικά ή συνολικά, ούτε παρέχεται πρόσβαση σε προσωπικά ή άλλα στοιχεία υποψηφίων σε οποιονδήποτε, εκτός από τους στοχευόμενους παραλήπτες, υποψήφιους εργοδότες που εσείς και μόνο εσείς επιλέγετε, κάθε φορά.
 3. Τα βιογραφικά σημειώματα δεν υπόκεινται σε καμία άλλη επεξεργασία.
 4. Η βάση MyCarriera.gr περιέχει μόνον τα στοιχεία που περιλαμβάνουν οι υποψήφιοι στα βιογραφικά τους σημειώματα και δεν είναι διασυνδεδεμένη με καμία άλλη βάση δεδομένων, προσωπικών ή άλλων στοιχείων. Οι υποψήφιοι ενθαρρύνονται να μην περιλαμβάνουν σε αυτά ευαίσθητα προσωπικά τους δεδομένα.
 5. Το MyCarriera.gr είναι πρόθυμο να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση αφορά στη λειτουργία της βάσης, όταν προέρχεται από υποψήφιο που είναι ή επιθυμεί να γίνει χρήστης των υπηρεσιών MyCarriera.gr εφόσον αυτή απευθύνεται εγγράφως στον υπεύθυνο επεξεργασίας, σε κάποια από τις διαθέσιμες διευθύνσεις επικοινωνίας.
 6. Όλες οι υπηρεσίες προς τους υποψήφιους για εργασία παρέχονται χωρίς χρέωση.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών του MyCarriera.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το MyCarriera.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του MyCarriera.gr.

Addresses

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια σο κόμβος αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων

 • MyCarriera.gr διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
 • Το MyCarriera.gr διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης αποκλειστικά για λόγους αναζήτησης θέσης εργασίας.
 • Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το τους υπεύθυνους του site προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.
 • To MyCarriera.gr είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών και πληροφοριών του.
 • ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Το MyCarriera.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα α) όταν ο χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του β) όταν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του και γ) όταν επισκέπτεται τις σελίδες του και εισέρχεται στα προωθητικά/διαφημιστικά προγράμματα του.

  Το MyCarriera.gr χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών για τρεις γενικούς λόγους:

 • την ενημερωτική υποστήριξη των πελατών/χρηστών του και την επιλογή του περιεχομένου που τους προσφέρει, ούτως ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις
 • την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των πελατών/χρηστών του σχετικά με τις υπηρεσίες που διατίθενται από και μέσω του MyCarriera.gr
 • την ενημέρωση τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων.
 • COOKIES

  Το MyCarriera.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του MyCarriera.gr. Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στον browser σας από έναν web server και αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα cookies δεν προκαλούν ζημιά στο σύστημά σας και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του καθ' οιονδήποτε τρόπο. Τα cookies καθιστούν επίσης την πλοήγηση στο web ευκολότερη για σας, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις σας. Ο χρήστης του MyCarriera.gr μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του MyCarriera.gr, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του MyCarriera.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

  Οι Πελάτες μας